Henkilöstö voimavarana

Henkilöstöhallinnon vuotta ohjasivat vuodelle 2020 määritellyt tavoitteet, joista keskeisimmät olivat osaamisen johtamisen vahvistaminen, esimiestyön kehittäminen sekä henkilöstön työkykyyn liittyvien asioiden mukana pitäminen yhä tiiviimmin arjessa.

Johtamisen ja esimiestyön jatkuva kehittäminen nähdään tärkeänä osana henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa toiminnan tavoitteiden saavuttamisen lisäksi. Kehitimme esimiestyötä kuluneen vuoden aikana valmentavan esimiestyön teemojen mukaisesti esimiesvalmennuksissa, joita pidettiin vuoden aikana kuusi. Teemoina esimiesvalmennuksissa olivat mm. valmentavan johtamisen ydintaitojen hiominen, itsensä johtaminen ja tiimien johtaminen. Esimiestyön kehittämiseen liittyvät kiinteänä osana jo vakiintuneiksi tulleet esimiesaamut (Eskarit), joita pidimme kuukausittain. Eskareiden tarkoituksena on ylläpitää ja vahvistaa esimiestyöhön liittyviä asioita sekä toimia esimiesten voimavaraverkostona.

Strategiaa työstettiin henkilöstön kanssa

Johtoryhmämme toiminta oli tiivistä. Kokouksia pidettiin joka toinen viikko. Strategian suunnitteluun ja sen toteutumisen seurantaan kehitettiin uusia menetelmiä mm. yhteisen strategiatyöpajan avulla. Strategiatyöhön osallistettiin koko henkilöstö. Strategiatyön etenemisestä tiedotettiin henkilöstöä aktiivisesti, järjestimme työpajan sekä infotilaisuuksia.  

Vuoden aikana järjestimme myös johtoryhmävalmennuksen. Tiedonkulku henkilöstölle yhtiön toiminnasta ja sen suunnittelusta nähtiin keskeisenä. Johtoryhmän kokouksista julkaistiin tiivistelmät koko henkilöstölle kokousten jälkeen. Toimitusjohtaja piti katsauksia henkilökunnalle neljä kertaa vuoden aikana. Järjestettäväksi sovittu henkilöstöpäivä jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi ja se pidettiin Teams-ohjelman välityksellä.

Pitkäjänteistä esimiesvalmennusta

Henkilöstön työhyvinvoinnin kivijalkana on laadukas, valmentava esimiestyö, johon kuuluu henkilökohtaisten tavoitteiden määrittely, avoin ja luottamuksellinen keskustelukulttuuri sekä henkilöstön osaamisesta huolehtiminen. Yhteistyömme työterveyshuollon kanssa oli tiivistä. Säännölliset yhteistyötapaamiset, työterveysneuvottelut sekä varhaisen tuen mallin mukaiset toiminnot olivat myös vuonna 2020 osa työarkeamme.

Työhyvinvointitutkimuksesta hyvät arvosanat

Henkilöstön työhyvinvointia kartoitettiin helmikuussa tehdyllä henkilöstötutkimuksella. Tutkimuksen tulokset esiteltiin johdolle 9.3.2020, henkilöstölle 27.3. ja yhtiön hallitukselle 4.5. Lisäksi tulokset käytiin läpi yksiköittäin. Henkilöstökyselyn tuloksista ilmeni mm., että 95 % vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä Kiertokapulaan työpaikkana, 45 % arvioi, että työilmapiiri on parantunut. Kokonaisarvosana työnantajalle oli 5,7/7. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nähtiin toteutuvan työyhteisössämme arvosanalla 6,2/7. Sen sijaan esimerkiksi sisäisessä tiedonkulussa, yhteneväisten toimintatapojen noudattamisessa sekä työkuorman tasaisessa jakautumisessa nähtiin vielä parannettavaa. Tutkimuksesta koostettiin kehittämissuunnitelma.

Rekrytoinneilla vahvistettiin osaamista

Vahvistimme organisaatiota yhtiön kehitystoiminnan ja rakennuttamisen osalta. Yhtiöön palkattiin kehitysjohtaja, jonka tehtävänä on yhtiön liiketoiminnan, yritysyhteistyön ja palveluiden kehittäminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio -toiminnon aktivointi sekä investointiohjelman toteutus. Yhtiön maapalvelutoimintoja vahvistamaan palkattiin maanrakennusinsinööri ja maapalveluinsinööri vastaamaan mm. pilaantumattomien ja pilaantuneiden maiden sekä jätettä sisältävien maa-ainesten vastaanotosta ja käsittelystä, hyödyntämisestä sekä maiden ja loppusijoitettavien jätteiden laadunvalvonnasta, kaatopaikkakelpoisuuskäytännöistä ja maapalveluprojekteista kunnille. Kausityöntekijöitä palkkasimme jätteidenkäsittelyalueiden asiakaspalvelutehtäviin, viestintään, taloushallintoon, huolto- ja kunnossapitotehtäviin sekä konetöihin.

Koronan tuomat haasteet taklattiin onnistuneesti

Keväällä kiristynyt koronavirustilanne aiheutti sekä toiminnallisesti että viestinnällisesti monenlaisia toimenpiteitä niin henkilöstön kuin asiakkaiden terveyden turvaamiseksi. Tilannetta johtamaan perustettiin varautumisryhmä, johon kuului johtoryhmän lisäksi työsuojelupäällikkö. Varautumisryhmä kokoontui kevään aikana aluksi lähes päivittäin.

Koronavirustilanne loi työyhteisöömme ennalta-arvaamattoman laajan etätyökäytännön. Etätyötä tehtiin laajamittaisesti keväästä asti. Kartoitimme etätyötä tekevien henkilöiden kokemuksia etätyöstä kyselyn avulla keväällä. Etätyöhön siirtyminen on sujunut hyvin, sillä etätyökäytännöt oli linjattu yhtiössä jo ennen poikkeusaikaa. Yhteisöllisyyden kaipuu sekä ergonomia koettiin kuitenkin etätyön haastaviksi tekijöiksi. Yhteisöllisyyttä pidettiin yllä esimerkiksi yhteisillä virtuaalisilla aamukahveilla ja lounastauoilla. Esimiehille annettiin työkaluja etätyön johtamiseen.

Henkilöstön tunnuslukuja

202020192018
Henkilöstön keskimääräinen lkm
Henkilöstö 31.12.
89
89
86
83
71
72
Naisten osuus %46 / 52 %46 / 55 %38 / 53 %
Miesten osuus %43 / 48 %37 / 45 %34 / 47 %
Vakituisia77 / 87 %72 / 87 %57 / 79 %
Keski-ikä vuosina41,641,541,2
Työsuhteen keskim. pituus v8,17,07,9
Sairauspoissaolojen suhteellinen
osuus kokonaistyöajasta, %
5,5 %6,6 %6,3 %
Työterveyshuolto € / hlö1 198€1 090 €1 150 €
Koulutus € / hlö626 €1 202 €1 485 €
Työtapaturmia612
Palkat ja palkkiot3 663 2703 513 4312 926 585
Hallituksen ja toimitusjohtajan
palkkioiden ja palkan osuus ed.
145 939190 347142 834