Viestintä ja neuvonta

Kiertokapulan omistajakunnat ovat osakassopimuksessaan antaneet jäteneuvonnan tehtävän Kiertokapulalle. Neuvonnan ja viestinnän sisältö muodostuu pääosin jätteen lajitteluvelvoitteista ja -ohjeista, ajankohtaisviestinnästä, jätteen keräys- ja vastaanottojärjestelyistä sekä muutoin kiinteistön jätehuollon järjestämisestä jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Neuvonnan tehtävänä on auttaa asukkaita heidän jätteisiinsä liittyvissä pulmissaan sekä kertoa ajankohtaisista ja tulevista jätehuollon muutoksista.

Viestinnän ja neuvonnan tavoitteet vuonna 2020

Kiertokapulan viestinnän tehtävä on tuoda yhtiön toimintaa tutuksi niin asiakkaille, omistajille kuin kaikille sidosryhmillekin. Viestintä tukee yhtiön strategisia tavoitteita ja yhtiön toiminnasta viestitään suunnitelmallisesti niin ulospäin kuin yhtiön sisällä.

Vuoden 2020 tavoitteena oli positiivisen asiakaskokemuksen vahvistaminen ja saavutettavan asiakasviestinnän kehittäminen, mutta koronapandemia suuntasi viestinnän kärjet lähemmäs kriisiviestintää ja ajankohtaistiedottamiseen.

Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin laajalla tutkimuksella, jossa asiointikokemusta mitattiin niin omistajakuntien asukkailta kuin kuntapäättäjiltäkin. Tutkimus osoitti, että kuntalaiset ja päättäjät ovat Kiertokapulan toimintaan suhteellisen tyytyväisiä, sillä saimme asiakastyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi 8+. Parannettavaakin jäi, sillä asiakkaamme kaipasivat lisätietoja lajittelusta, maksuttomista jätejakeista ja vaarallisten jätteiden keräyskierroksista. Myös yhtiön tunnettuus eteläisissä osakaskunnissa oli heikompaa, joten syksyllä 2020 teimmekin Nurmijärven kanssa yhteisen neuvontakampanjan teemalla ”Puhutaan roskista”.

Ajankohtaista asiakasviestintää vahvistettiin ottamalla käyttöön uusia sosiaalisen median kanavia eli kesällä 2020 avattiin Instagram ja LinkedIn-tilit. Sosiaalisen median sisältökalenteria täydennettiin näiltä osin ja kehitettiin erilaisia päivitysvastuita neuvonnan ja viestinnän yksikön sisällä. Asiakaslehtemme Tietokapula ilmestyi kaksi kertaa vuoden aikana. Lehti jaetaan julkisena tiedotteena toimialueemme jokaiseen talouteen.

Helmikuussa aloitettiin uusien kotisivujen suunnittelu ja työryhmätyöskentely käynnistyi toukokuussa. Viestinnän ja neuvonnan kesä kuluikin nettisivustoa rakentaessa ja samalla sivustolla uusittiin monta toiminnallista osiota, mm. lajitteluhaku ja hinnasto. Uudet nettisivut julkaistiin 1.9.2020.

Kehittämistyöt eivät tähän jääneet, vaan lähes jatkumona toteutettiin ympäristökasvatuskilpailun eli Jäteselviytyjät-sivuston uusinta. Sivusto siirrettiin omalle domainilleen ja rakennettiin oma kilpailuosio. Kilpailun suunnittelussa ja toteutuksessa painottui nyt digitaaliset ratkaisut, sillä keväällä 2020 kilpailu jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen vuoksi.

Neuvontaa monikanavaisesti ja koronan ehdoilla

Jäteneuvonnan ja ympäristökasvatuksen järjestäminen on Kiertokapulan lakisääteinen palvelutehtävä. Neuvonnalla kannustetaan asukkaita kestävään kuluttamiseen, jätteen määrän vähentämiseen ja tehokkaaseen jätteiden lajitteluun. Ympäristö- ja lajitteluneuvontaa annettiin puhelimitse, sähköpostilla, uutiskirjeillä, sosiaalisessa mediassa ja chat-palvelussa. Lisäksi osallistuimme Suomen Kiertovoima ry:n valtakunnallisen biojätekampanjan suunnitteluun ja toteutukseen.

Koronan vaikutukset näkyivät neuvontapalveluidemme toteuttamisessa valitettavan rankasti. Perinteinen Jäteselviytyjät-kilpailu jouduttiin keskeyttämään keväällä 2020 koronan vuoksi.  
Verrattuna vuoteen 2019 toimintamme näytti seuraavalta:

Vuonna 2020 (suluissa vuoden 2019 luvut)
– Jäteselviytyjät-kilpailuun ilmoittautui toimialueemme 4.-luokkalaisista 2 842 (2 101) oppilasta 79 (85) koulusta. Korona keskeytti kilpailun. Oppilaat saivat oppimateriaalit käyttöönsä itsenäistä opiskelua varten.
– Yleisötilaisuuksissa tammi-joulukuussa teltallamme vieraili 700 (1 855) ihmistä.
– Neuvontavierailuilla jätteidenkäsittelyalueillamme ja mm. kouluissa, päiväkodeissa ja yhdistyksissä neuvoimme yhteensä 314 (3 011) ihmistä.
– Uutiskirjeitämme postitettiin liki 26 000 (22 000) lukijalle.

Korona kiihdytti ”digiloikkaamme” ja niinpä palvelumme siirtyi pääosin sähköisiin kanaviin. Vastasimme satoihin chatteihin, noin 1 500 sähköpostiin ja 4 000 puheluun. Keväällä 2020 myös puhelinjärjestelmä uusitiin ja uusi chat otettiin käyttöön kotisivujen julkaisun yhteydessä, joten tästä syystä vertailutietoa ei ole chatin osalta saatavilla.
Loppuvuodesta laitoimme muiden jätelaitosten kanssa vireille Seppo-oppimispelialustan yhteishankinnan ja näin voimme entistä enemmän kehittää vuorovaikutteista ja pelillistävää ympäristökasvatusta.