Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue, Nurmijärvi

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella syntyy likaantuneita vesiä jätteiden käsittely- ja varastointikentillä sekä kaatopaikan suotovesistä. Jätteidenkäsittelyalueen likaantuneet vedet käsitellään Nurmijärven kunnan Metsä-Tuomelan laitospuhdistamolla, jonka jälkeen vedet johdetaan purkuojaan. Purkuoja laskee Kyläjokeen, joka muuttuu Luhtajoeksi ja laskee Luhtaanmäenjokeen ja edelleen Vantaanjokeen. Puhtaita hulevesiä syntyy liikennealueilla, kattovesistä, puu-, risu- ja puutarhajätteiden varastointikentillä sekä maa-ainesten varastokentillä. Nämä vedet johdetaan jätteidenkäsittelyalueen ympärysojiin. Osa vesistä käsitellään kiintoaineen- ja öljynerottimilla ennen puhdistamolle tai ojaan johtamista.

Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa. Tarkkailua teki vuonna 2020 MetropoliLab Oy. Tarkkailussa on mukana useita pinta-, pohja-, kaatopaikka- ja kenttävesien tarkkailupistettä sekä lähialueen talousvesikaivoa. Lisäksi tarkkaillaan laitospuhdistamon tulevaa ja lähtevää vettä. Yhteensä tarkkailupisteitä on säännöllisessä tarkkailussa yli 30 kappaletta.

Laajaa vesientarkkailua vuosina 2019 ja 2020

Metsä-Tuomelan alueen vesistövaikutuksia tarkkaillaan lisäksi osana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) suorittamaa Vantaanjoen yhteistarkkailua. Vantaanjoen yhteistarkkailusta saa tietoa vesiensuojeluyhdistyksen verkkosivuilta www.vhvsy.fi. Vantaanjoen yhteistarkkailussa on mukana toimijoita koko Vantaanjoen vesistöalueen matkalta.

Muu ympäristötarkkailu

Kiertokapula osallistuu Metsä-Tuomelan ympäristöpaneeliin, joka on Metsä-Tuomelan toimijoiden yhteinen ympäristöhaittojen palautejärjestelmä lähialueen asukkaille ja muille alueella asioiville. Ympäristöpaneelin kautta voi ilmoittaa havaitsemistaan haju-, melu- tai muista haitoista. Palautejärjestelmässä on mukana yhteensä neljä yritystä. Ympäristöpaneeli ja sen vuosiyhteenvedot ovat saatavilla osoitteessa https://maps.ramboll.fi/metsa-tuomela/.

Nurmijärven kunta ja Kiertokapula tarkkailevat Metsä-Tuomelan kaatopaikan kaatopaikkakaasupäästöjä yhteistyössä. Tarkkailuun kuuluvat kaatopaikkakaasun keräys- ja käsittelyjärjestelmän käyttötarkkailu sekä vuosittaiset päästömittaukset kaatopaikalla. Kaatopaikkakaasu poltetaan soihtupolttimessa haitattomampaan muotoon.

Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit. Haitallisten vieraskasvien esiintymistä alueella tarkkaillaan osana käyttötarkkailua. Torjuntatoimia suoritetaan tarpeen mukaan.

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue
Kenttävesien vuosien 2019-2020 tarkkailupiste (TK4)
20192020
Kiintoaine (mg/l)1504,0
sähkönjohtavuus (mS/m)5755
pH7,47,5
Biologinen hapenkulutus (BOD7) (mg/l)2,71,1
Kokonaistyppi (mg/l)1117
Ammoniumtyppi (mg/l)02,3
Kokonaisfosfori (mg/l)< 0,10,032
Sulfaatti (mg/l)6690
Kloridi (mg/l)1218

Vuosina 2019 ja 2020 tehtiin laajaa vesientarkkailua. Tarkkailun piirissä on ollut uusia kenttä- ja pintavesien tarkkailupisteitä. Kiertokapulan kenttävesien tarkkailupisteellä vesi oli vuonna 2020 kokonaisuudessaan jätteenkäsittelyalueen vedeksi hyvälaatuista, mutta typpi- ja sulfaattipitoisuudet olivat koholla. Nikkelin kokonaismäärä sivusi ympäristönlaatunormia. Öljyjä, PAH-yhdisteitä, fenoleita tai torjunta-aineita ei havaittu. Joitain haihtuvia orgaanisia yhdisteitä havaittiin. Kenttävesien tarkkailu jatkuu vuosina 2021–2022 .