Kapulan jätteidenkäsittelyalue, Hyvinkää

Jätteidenkäsittelyalueen vedet ja niiden tarkkailu

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella muodostuvat jätevedet (kaatopaikalta, kompostointikentältä, hyötykäyttökentiltä, itäiseltä kenttäalueelta, lajitteluasemalta) johdetaan viemäriverkon kautta käsiteltäväksi Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolle. Alueen pintavedet purkautuvat länsi- ja pohjoispuolisiin ojiin. Jätteenkäsittelyalueen niskaojien vesi johdetaan itään purkautuvaan pintavesiojaan. Purkuojan vedet laskevat peltoalueiden kautta kaakkoissuuntaan ja päätyvät Vantaanjokeen.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen itäpuolisessa pohjavedessä havaitun kaatopaikkavaikutuksen rajoittamistoimenpiteeksi jätteidenkäsittelyalueelle rakennettiin pohjaveden suojapumppauskaivo vuonna 2011. Suojapumppauksen tavoitteena on muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita ja estää haitta-aineiden leviäminen pohjavedessä.

Jätteidenkäsittelyalueen ympäristölupapäätös 152/2017/1 (Dnro ESAVI/11841/2014, 21.7.2017) edellyttää alueella tehtävää pinta-, pohja- ja suotovesien määrän ja laadun seurantaa. Näytteenotoista, analysoinneista ja tulosraportoinneista vastasi Metropolilab Oy. Taulukossa on esitetty puhdistamolle johdetun jäteveden laatutiedot.

Kaasun keräys ja tarkkailu

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen suljetun loppusijoitusalueen päälle on rakennettu tiiviit pintarakenteet. Kapulan kaasunkeräys koostuu 20 kaasunkeräyskaivosta sekä jätetäytön yläosaan rakennutusta vaakakeräyslinja, jolla varmistetaan tehokas kaasunkeräys. Kerätty kaasu hyödynnetään lämmöntuotannossa Hyvinkään Lämpövoiman kattilalaitoksella. Taulukossa on esitetty talteen saadun kaatopaikkakaasun määrä- ja laatutiedot.

Muu ympäristötarkkailu

Loppusijoitusalueen painumista seurataan säännöllisin mittauksin. Lisäksi Kapulan jätteidenkäsittelyalueella tarkkaillaan vieraskasvilajien esiintymistä ja toteutetaan torjuntatoimenpiteitä tarpeen mukaan. Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit.

Ympäristötarkkailun tulokset

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella toteutettiin ympäristötarkkailua vuonna 2021 normaalilaajuisen ohjelman mukaisesti. Vesinäytteitä otettiin kerran vuoden aikana jätevedenpumppaamolta, öljynerottimista pois johdettavasta vedestä (3 tarkkailupistettä), öljymaiden kompostointikentän vedestä, pintaveden tarkkailupisteistä (3 tarkkailupistettä) ja jätetäytön sisäisestä vedestä.  Näytteitä otettiin kaksi kertaa jätetäytöstä suotautuvasta vedestä, pohjavesipisteistä (7 tarkkailupistettä) ja tasausaltaasta lähtevästä vedestä. Näytteitä otettiin kolme kertaa kompostointikentän vedestä.

Kapulan jätteidenkäsittelyalue201920202021
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3)2,31,31,3
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%)474543
Jätevesi puhdistamolle (m3)81 58492 09383 685
Kiintoaine (mg/l)275161
sähkönjohtavuus (mS/m)270225150
pH7,87,67,9
Biologinen hapenkulutus (BOD7) (mg/l)16135*20
Kokonaistyppi (mg/l)866835
Ammoniumtyppi (mg/l)792129
Kokonaisfosfori (mg/l)0,30,80,71
Sulfaatti (mg/l)424447
Kloridi (mg/l)14912360
*BHK-7-ATU: 9,8 mg/l (8.5.2020) ja 260 mg/l (9.9.2020)

Jätevesi vastasi typen osalta 1 077 henkilön käsittelemättömien jätevesien kuormitusta, fosforin osalta kuormitus vastasi noin 131 henkilön käsittelemättömiä jätevesiä ja orgaanisen aineen osalta 106 henkilön kuormitusta.