Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Jätteidenkäsittelyalueen vedet ja niiden tarkkailu

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelta pääosa jätteiden vastaanotto- ja varastointikenttien hulevesistä, sekä siirtokuormausaseman sisällä syntyvät vedet johdetaan viemäriin. Vedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimella ennen viemäriin johtamista. Likaantuneet vedet johdetaan viemäriverkkoon, josta Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon. Pieni osa kenttävesistä johdetaan ympärysojiin, josta ne päätyvät Mäyränojaan ja edelleen Tuusulanjärveen. 

Viemäröitävien vesien tarkkailun lisäksi Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen vaikutuksia tarkkaillaan kahdesta pohja- ja yhdestä pintavesien tarkkailupisteestä. Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa osallistumalla kaupungin suljetun kaatopaikan, maankatopaikan ja lumenkaatopaikan tarkkailuun. Osa näytepisteistä kuvaa useamman toiminnon vaikutusta. Vesientarkkailun suoritti vuonna 2021 Vahanen Environment Oy.

Kiertokapulan viemäröitävien vesien tarkkailupisteen vesi oli vuonna 2021 erityisesti keväällä kiintoainepitoista, ja veden kokonaistypen ja ammoniumtypen sekä kemiallisen hapenkulutuksen pitoisuudet olivat koholla. Kiintoainepitoisuus ylitti jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvon keväällä. Jätteidenkäsittelyalueen viemäriputkia pestiin ja kuvattiin kesällä 2021, ja erottimet huollettiin joulukuussa.

Jätteidenkäsittelyn vaikutus voi näkyä kohonneina kloridin, kokonaistypen ja sähkönjohtavuuden pitoisuuksina pinta- ja pohjavesipisteissä. Vuonna 2021 tehtiin lisätarkkailua Kiertokapulan kenttävesiä johtavalla laskuojalla havaittujen kohonneiden bakteeripitoisuuksien vuoksi.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue201920202021
Viemäriin johdettavat vedet (K11) m3 laskennallinen5 6405 640  5 640
Kiintoaine (mg/l)9263 645*710
Sähkönjohtavuus (mS/m)627890,5
pH7,17,17,3
Biologinen hapenkulutus (BOD7)158615**41
Kokonaistyppi (mg/l)342717
Ammoniumtyppi (mg/l)3,44,95,2
Kokonaisfosfori (mg/l)2,96,71,5
Sulfaatti (mg/l)595249,5
Kloridi (mg/l)224126
* 29.4.2020 6 700 mg/l, 21.10.2020 590 mg/l
** 29.4.2020 1 100 mg/l, 21.10.2020 130 mg/l

Muu ympäristötarkkailu

Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit. Jätteidenkäsittelyalueella tarkkaillaan vieraskasvilajien esiintymistä ja toteutetaan torjuntatoimenpiteitä tarpeen mukaan. Vuonna 2021 teetettiin yhdessä Järvenpään kaupungin kanssa kartoitus vieraskasvien esiintymisestä alueella sekä poistettiin jättiputken, komealupiinin ja terttuseljan kasvustoja.