Toimitusjohtajan katsaus

Odottamattomien tapahtumien ja yhtiön positiivisen kehittymisen vuosi 2022

Vuoden 2022 alussa elettiin koronapandemian hiipumisen myötä toiveikkaissa tunnelmissa. Tunnelma muuttui nopeasti, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi helmikuussa. Tilalle tuli epävarmuutta ja tulevaisuus näyttäytyi haastavana ja sumuisena. Vaikutukset näkyivät selvästi ja nopeasti mm. kohonneina materiaalikustannuksina, energian saatavuuden haasteina, kiihtyneenä inflaationa ja markkinoilla ylipäänsä vallinneena epävarmuutena. Samanaikaisesti taustalla vaikuttavat maailmanlaajuiset muutostekijät, kuten esimerkiksi ilmastonmuutos, eivät olleet kadonneet mihinkään.

Muuttuvissa ja ennalta arvaamattomissa olosuhteissa hyvin toimiva jätehuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka turvaaminen on tärkeää. Tähän haasteeseen olemme parhaan kykymme mukaan vastanneet ja tulemme myös tulevaisuudessa vastaamaan. Asiakkaamme ovat palkinneet ponnistelumme antamalla meille tutkitusti hyvät arviot .

Maailman muuttuessa yhä enemmän, korostuu myös kiertotalouden merkitys. Jätehuollon lisäksi yhtiömme edistää muillakin keinoilla luonnonvarojen kestävää käyttöä. Paikkamme arvoketjussa on muuttunut ja toimintamme vastuullisten ympäristötekojen tekijänä vahvistunut. Niin ikään vastuullisuus korostuu vielä entistä enemmän toiminnassamme ja vuoden 2022 aikana valmisteltu vastuullisuusohjelmamme on jo toteutuksessa. Vastuullisuusohjelmaan voit tutustua kotisivuillamme.

Yhtiön toiminta on edelleen kehittynyt strategiamme mukaisesti kannattavasti. Liikevaihto kasvoi noin 9 % ollen tilikaudella noin 34,8 M €. Liikevoitto tilikaudelta oli noin 3,25 M€. Yhtiön toiminnan kannattavuus on ehdoton edellytys strategian mukaisten noin 38 M € investointien tekemiselle. Vuonna 2022 investointiohjelma eteni merkittävästi ja yhtiön investointien kokonaismäärä oli 10,7 M €. Investoinneissa on niin ympäristövelvoitteisiin liittyviä, kuin palveluiden parantamiseen liittyviä investointeja, joista muutamina esimerkkeinä mainittakoon pienjäteasemaverkoston ja kiertotalousalueiden kehittäminen.

Ensimmäinen uusittu pienasiointialue valmistui Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vuoden 2022 lopulla. Seuraavat pienjäteasemat valmistuvat Riihimäelle, Iittalaan ja Lammille. Suunnitelmia on myös pienjäteasemaverkoston laajentamisesta Keski-Uudellamaalla. Niin ikään Karanojan kiertotalousalueen rakentaminen on edistynyt useammalla hehtaarilla ja yritysten kiinnostus aluetta kohtaan on kasvanut. Kiertokapula teki päätöksen ostaa Hämeenlinnan kaupungilta aiemmin vuokratun lisäalueen ja kauppa toteutuikin vuoden 2023 alussa.

Vuoden 2022 alussa yhtiö sai tehtäväkseen myös Janakkalan jätehuollon järjestämisen. Se pitää sisällään jätteen kuljetuksen ja keräilyn sekä kilpailutuksen lisäksi myös laskutuksen ja asiakaspalvelun.  Nämä kaikki palvelut tuotetaan jokaiseen omistajakuntaan, vuonna 2023 myös Nurmijärvelle.

Jätehuollon perusmaksu otettiin yhtiön toiminta-alueella käyttöön vuoden 2022 alusta. Tämä vaikutti alentavasti astiatyhjennyshintoihin ja ilman eri veloitusta vastaanotettavien jätteiden määrään. Myös poistotekstiilien vastaanotto yhtiön toiminta-alueella aloitettiin. Tavoitteena on rakentaa toiminnalle kattava verkosto ja tehostaa tekstiilien erilliskeräystä.

Vuonna 2023 yhtiö täyttää 30 vuotta ja tätä juhlistetaan monin eri tavoin. Yhtiön elinkaaren aikana jätehuolto ja sen toimintaympäristö ovat muuttuneet merkittävästi. Muutos ei tule pysähtymään, vaan tulevina vuosikymmeninä vauhdin voi ennustaa kiihtyvän monin tavoin. Kiertokapula on rakentanut laajalla yhteistyöllä omistajiensa, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa kanssa vankan pohjan, jolla vastata tulevaisuuden haasteisiin.


Mikko Koivulehto
toimitusjohtaja