Kapulan jätteidenkäsittelyalue, Hyvinkää

Hyvinkään Kapulan jätteidenkäsittelyalueella on yhdyskuntajätteen siirtokuormausasema. Jätteidenkäsittelyalueella on suljettu loppusijoitusalue, jossa ei ole nykylainsäädännön vaatimia pohjarakenteita. Alueen itäpuolisessa pohjavedessä havaitun kaatopaikkavaikutuksen rajoittamistoimenpiteeksi jätteidenkäsittelyalueelle rakennettiin pohjaveden suojapumppauskaivo vuonna 2011. Suojapumppauksen tavoitteena on muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita ja estää haitta-aineiden leviäminen pohjavedessä. Alueella syntyvät kaatopaikkakaasut hyödynnetään Hyvinkään Lämpövoimalla. Ympäristötarkkailu on järjestetty itsenäisesti.

Vedet ja niiden tarkkailu

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella muodostuvat jätevedet (kaatopaikalta, kompostointikentältä, hyötykäyttökentiltä, itäiseltä kenttäalueelta, lajitteluasemalta) johdetaan viemäriverkon kautta käsiteltäväksi Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolle. Alueen pintavedet purkautuvat länsi- ja pohjoispuolisiin ojiin. Jätteenkäsittelyalueen niskaojien vesi johdetaan itään purkautuvaan pintavesiojaan. Purkuojan vedet laskevat peltoalueiden kautta kaakkoissuuntaan ja päätyvät Vantaanjokeen.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen itäpuolisessa pohjavedessä havaitun kaatopaikkavaikutuksen rajoittamistoimenpiteeksi jätteidenkäsittelyalueelle rakennettiin pohjaveden suojapumppauskaivo vuonna 2011. Suojapumppauksen tavoitteena on muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita ja estää haitta-aineiden leviäminen pohjavedessä. Jätteidenkäsittelyalueen ympäristölupapäätös 152/2017/1 (Dnro ESAVI/11841/2014, 21.7.2017) edellyttää alueella tehtävää pinta-, pohja- ja suotovesien määrän ja laadun seurantaa. Näytteenotoista, analysoinneista ja tulosraportoinneista vastasi Metropolilab Oy. Sivun alaosassa olevassa taulukossa on esitetty puhdistamolle johdetun jäteveden laatutiedot.

Kaasun keräys ja tarkkailu

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen suljetun loppusijoitusalueen päälle on rakennettu tiiviit pintarakenteet. Kaasunkeräys koostuu 20 kaasunkeräyskaivosta sekä jätetäytön yläosaan rakennutusta vaakakeräyslinjasta, jolla varmistetaan tehokas kaasunkeräys. Kerätty kaasu hyödynnetään lämmöntuotannossa Hyvinkään Lämpövoiman kattilalaitoksella. Sivun alaosassa olevassa taulukossa on esitetty talteen saadun kaatopaikkakaasun määrä- ja laatutiedot.

Muu ympäristötarkkailu

Loppusijoitusalueen painumista seurataan säännöllisin mittauksin. Lisäksi jätteidenkäsittelyalueella tarkkaillaan vieraskasvilajien esiintymistä ja toteutetaan torjuntatoimenpiteitä tarpeen mukaan. Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit.

Tulokset

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella toteutettiin ympäristötarkkailua vuonna 2022 normaalilaajuisen ohjelman mukaisesti. Vesinäytteitä otettiin kerran vuoden aikana jätetäytöstä suotautuvasta vedestä, kaksi kertaa öljynerottimista pois johdettavasta vedestä (3 tarkkailupistettä), öljymaiden kompostointikentän vedestä, tasausaltaan vedestä, jätevedenpumppaamolta ja pohjavesipisteistä (7 tarkkailupistettä). Kompostointikentän vedestä otettiin neljä näytettä.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueen mittaustulokset

202020212022
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3)1,31,31,5
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%)454337
Jätevesi puhdistamolle (m3)92 09383 68569 011
Kiintoaine (mg/l)516153
Sähkönjohtavuus (mS/m)225150210
pH7,67,97,5
Biologinen hapenkulutus (BOD7) (mg/l)135*2012
Kokonaistyppi (mg/l)683565
Ammoniumtyppi (mg/l)212959
Kokonaisfosfori (mg/l)0,80,710,34
Sulfaatti (mg/l)444748
Kloridi (mg/l)12360115
*BHK-7-ATU: 9,8 mg/l (8.5.2020) ja 260 mg/l (9.9.2020)

Jätevesi vastasi typen osalta 693 henkilön käsittelemättömien jätevesien kuormitusta , fosforin osalta kuormitus vastasi noin 20 henkilön käsittelemättömiä jätevesiä ja orgaanisen aineen osalta 23 henkilön kuormitusta.