Karanojan jätteidenkäsittelyalue, Hämeenlinna

Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella sijaitsee Kiertokapulan hallinnoima suljettu kaatopaikka sekä Kiertokapulan ainoa käytössä oleva loppusijoitusalue. Karanojalla on aloitettu 24 hehtaarin kokoisen laajennusalueen rakentaminen vuoden 2022 alussa. Laajennusalueelle on valmistunut runkoviemäri, tasausallas sekä ensimmäinen kenttäalue. Myös Karanoja on ns. direktiivilaitos. Ympäristötarkkailu on järjestetty itsenäisesti.

Vedet ja niiden tarkkailu

Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueen toiminnoissa syntyvät suoto-, prosessi- ja hulevedet kootaan kokoojaviemärien avulla tasausaltaaseen, josta ne pumpataan Hämeenlinnan Seudun Veden (HS-Vesi) viemärin kautta Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle. Tasausaltaan vedet muodostuvat jätetäyttöjen suotovesistä, siirtokuormausalueen hulevesistä sekä romuautoalueen, hyötyjätekentän ja Tehokierto Oy:n vesistä.

Karanojan jätteenkäsittelyalue sijaitsee Kokemäenjoen päävesistöalueen Vanajan reitin valuma-alueella. Pintavedet virtaavat Karanojan kautta runsaan kilometrin etäisyydellä sijaitsevaan Lähdelampeen ja edelleen Viralanjärven sekä Kernaalanjärven kautta Miemalanselkään ja eteenpäin Vanajan reitille. Karanojan valuma-alueen pinta-ala on noin 4 km2. Jätteidenkäsittelyalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden virtaus suuntautuu jätteidenkäsittelyalueelta lounaaseen kohti Karanojan maastopainannetta. Painannealueelta pohjavesi kulkeutuu Karanojan suuntaisesti luoteesta kaakkoon ja purkautuu Karanojaan. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Viralan pohjavesialue (2-lk) jätteidenkäsittelyalueen kaakkois-eteläpuolella noin 1,7 kilometrin päässä.

Kiertokapula Oy:n Karanojan 15.12.2017 päivätty ympäristölupapäätös Nro 246/2017/1 (DnroESAVI/10840/2014) ja 18.12.2020 päivätty ympäristölupapäätös Nro 473/2020 (Dnro ESAVI/11420/2019) edellyttävät alueella tehtävää pinta-, pohja- ja suotovesien määrän ja laadun seurantaa. Näytteenotoista, analysoinneista ja tulosraportoinneista vastasi Metropolilab Oy. Sivun alaosassa olevassa taulukossa on esitetty puhdistamolle johdetun jäteveden laatutiedot.

Kaasun keräys ja tarkkailu

Karanojan suljetussa jätetäytössä on käytössä 12 pystykaivoa ja 7 vaakakaivoa sekä vuonna 2014 pintarakenteisiin rakennettu vaakakeräyslinja. Kerätty kaasu hyödynnetään pääosin kaasumoottorilla sähkön ja lämmöntuotannossa. Penkalla kaksi on käytössä 8 pystykaivoa ja yksi vaakakeräyslinja penkan laella. Penkan kaksi kaasu johdetaan poltettavaksi soihdussa, koska kaasun laatu ei mahdollista hyötykäyttöä. Jätetäyttöalueella kolme ei ole vielä kaasunkeräystä.

Kaatopaikkakaasun pumppaus- sekä venttiiliasemilla tehtävien kaasumittausten lisäksi mitataan säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa kannettavilla kaasumittareilla (Cairpol) hajupäästöjä (rikkivety + merkaptaanit) jätteidenkäsittelyalueella. Kaikilla jätetäyttöalueilla (penkat 1, 2, 3 ja 4) tehdään vuosittain kaatopaikkakaasun päästömittaus (esim. FID-emissiomittaus) ja soihdulla poltettavan kaasun päästömittaus.

Sivun alaosassa olevassa taulukossa on esitetty talteen saadun ja hyödynnetyn kaatopaikkakaasun määrä ja laatutiedot.

Muu ympäristötarkkailu

Siirtokuormausaseman poistoilman hiukkasten kokonaispitoisuudet mitataan kerran vuodessa. Loppusijoitusalueen painumista seurataan säännöllisin mittauksin. Lisäksi Karanojan jätteidenkäsittelyalueella tarkkaillaan vieraskasvilajien esiintymistä ja toteutetaan torjuntatoimenpiteitä tarpeen mukaan. Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit.

Ympäristötarkkailun tulokset

Vesinäytteitä otettiin neljästi vuoden aikana jätevedenpumppaamolta ja pintavesipisteistä (6 tarkkailupistettä). Nojaavan kaatopaikan alusrakenteen salaojavedestä saatiin kolme näytettä ja aloitettiin nojaavasta penkasta suotautuvan veden tarkkailu. Tehokierto Oy:n vedestä otettiin vuoden aikana kolme näytettä. Kahdesti vuodessa tarkkailtiin pohjavesipisteitä (5 tarkkailupistettä), jätetäytön sisäistä vettä sekä jätetäyttöjen (1, 2 ja 3) suotovesiä.  Öljyn erottimista pois johdettavasta vedestä (2 tarkkailupistettä) otettiin vuoden aikana yksi näyte.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueen mittaustulokset

202020212022
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3)2,22,31,5
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%)494344
Jätevesi puhdistamolle (m3)76 59679 69290 596
Kiintoaine (mg/l)352548
Sähkönjohtavuus (mS/m)520610513
pH7,67,67,7
Biologinen hapenkulutus (BOD7) (mg/l)404139
Kokonaistyppi (mg/l)200230218
Ammoniumtyppi (mg/l)118126218
Kokonaisfosfori (mg/l)1,30,61,5
Sulfaatti (mg/l)343548443
Kloridi (mg/l)470698400

Viemäriin johdetun veden kuormitus vastasi tarkkailuvuonna orgaanisen aineen osalta noin 97 henkilön vuosikuormaa. Typen osalta kuormitus vastasi 3 260 henkilön käsittelemättömiä jätevesiä ja fosforin osalta 124 henkilön vuosikuormaa.