Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Valkeakoskella sijaitseva Lumikorven jätteidenkäsittelyalue on kooltaan ja toiminnoiltaan Kiertokapulan pienin jätteidenkäsittelyalue. Alueen pinta-ala on 2,7 hehtaaria. Alue sijaitsee osittain vanhan loppusijoitusalueen päällä. Ympäristötarkkailua suoritetaan yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa.

Vedet ja niiden tarkkailu

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueen tarkkailuvelvoitteet perustuvat ympäristölupapäätöksiin Nro 65/2011/1 (Dnro LSSAVI/333/04.08/2010, 10.6.2011) ja Nro 157/2022 (Dnro LSSAVI/1677/2020, 13.10.2022).

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelta likaantuneet kenttävedet johdetaan Valkeakosken vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Osa viemäriin johdettavista vesistä esikäsitellään öljynerottimella, ja vedet johdetaan viemäriin tasausaltaan kautta. Osa risujen ja puutarhajätteiden varastokentän hulevesistä johdetaan maastoon.

Sivun alaosassa olevassa taulukossa on esitetty puhdistamolle johdetun jäteveden laatutiedot. Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa. Vesientarkkailun suoritti vuonna 2022 KVVY Tutkimus Oy. Kiertokapulan osalta tarkkailussa ovat mukana tasausaltaaseen johdettavat vedet. Viime vuosina tarkkailupiste on ollut usein näytteenottojen aikaan kuiva, ja vuonna 2022 saatiin otettua vain yksi näyte. Sähkönjohtavuutta ja virtaamaa mitataan Lumikorvessa myös jatkuvatoimisilla mittareilla. Sähkönjohtavuus tasausaltaaseen johdettavassa vedessä vaihtelee paljon, ja alhaisen virtaamaan aikaan vesi on usein väkevämpää ja sähkönjohtavuus korkeampi. Keskiarvo vuoden 2022 jatkuvatoimisesta sähkönjohtavuusmittauksesta oli hieman alhaisempi kuin joulukuun näytteestä analysoitu sähkönjohtavuus.

Muu ympäristötarkkailu

Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit. Haitallisten vieraskasvien esiintymistä alueella tarkkaillaan osana käyttötarkkailua, ja torjuntatoimia suoritetaan tarpeen mukaan.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueen mittaustulokset

202020212022
Viemäriin johdettavat vedet (VAKP_HULE) m33 162  3 3052 573
Sähkönjohtavuus (mS/m)21,128,335,4
pH7,37,37,2
Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr) (mg/l)7170,5270
Kokonaistyppi (mg/l)6,13,512,0
Ammoniumtyppi (mg/l)4,91,082,8
Kokonaisfosfori (mg/l)0,670,20,62
Sulfaatti (mg/l)3147,535
Kloridi (mg/l)2,48,328