Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue, Nurmijärvi

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella Nurmijärvellä on käytössä oleva Nurmijärven kunnan kaatopaikka, jonka loppusijoitustoimintaa hoitaa Kiertokapula. Lisäksi alueella on Nurmijärven kunnan suljettu loppusijoitusalue. Suljetulla täyttöalueella ei ole nykylainsäädännön vaatimia pohjarakenteita. Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen likaantuneet vedet käsitellään Nurmijärven kunnan Metsä-Tuomelan laitospuhdistamolla, jonka jälkeen vedet johdetaan purkuojaan. Ympäristötarkkailu on järjestetty itsenäisesti. Vesientarkkailun osalta Nurmijärven kunnan toiminnot ovat mukana hankinnassa. Metsä-Tuomela on ns. direktiivilaitos.  

Vedet ja niiden tarkkailu

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen tarkkailuvelvoitteet perustuvat ympäristölupapäätökseen Nro 129/2018/1 (Dnro ESAVI/135/2015, 3.7.2018).

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella syntyy likaantuneita vesiä jätteiden käsittely- ja varastointikentillä sekä kaatopaikan suotovesistä. Jätteidenkäsittelyalueen likaantuneet vedet käsitellään Nurmijärven kunnan Metsä-Tuomelan laitospuhdistamolla, jonka jälkeen vedet johdetaan purkuojaan. Purkuoja laskee Kyläjokeen, joka muuttuu Luhtajoeksi ja laskee Luhtaanmäenjokeen ja edelleen Vantaanjokeen. Puhtaita hulevesiä syntyy liikennealueilla, kattovesistä, puu-, risu- ja puutarhajätteiden varastointikentillä sekä maa-ainesten varastokentiltä. Nämä vedet johdetaan jätteidenkäsittelyalueen ympärysojiin. Osa vesistä käsitellään kiintoaineen- ja öljynerottimilla ennen puhdistamolle tai ojaan johtamista.

Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa. Tarkkailua teki vuonna 2022 MetropoliLab Oy. Tarkkailussa on mukana useita pinta-, pohja-, kaatopaikka- ja kenttävesien tarkkailupisteitä sekä lähialueen talousvesikaivoja. Lisäksi tarkkaillaan laitospuhdistamon tulevaa ja lähtevää vettä. Yhteensä tarkkailupisteitä on säännöllisessä tarkkailussa yli 30 kappaletta.

Vuosina 2019 – 2022 on tehty laajaa vesientarkkailua ja tarkkailun piirissä on ollut uusia kenttä- ja pintavesien tarkkailupisteitä. Kenttävesien tarkkailupisteellä TK7 vedenlaatu oli aiempia vuosia hieman parempaa. Sivun alaosassa olevassa taulukossa on esitetty puhdistamolle johdetun kenttäveden laatutiedot.

Metsä-Tuomelan alueen vesistövaikutuksia tarkkaillaan lisäksi osana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) suorittamaa Vantaanjoen yhteistarkkailua. Vantaanjoen yhteistarkkailusta saa tietoa vesiensuojeluyhdistyksen verkkosivuilta www.vhvsy.fi. Vantaanjoen yhteistarkkailussa on mukana toimijoita koko Vantaanjoen vesistöalueen matkalta.

Muu ympäristötarkkailu

Kiertokapula osallistuu Metsä-Tuomelan ympäristöpaneeliin, joka on Metsä-Tuomelan toimijoiden yhteinen ympäristöhaittojen palautejärjestelmä lähialueen asukkaille tai muille alueella asioiville. Ympäristöpaneelin kautta voi ilmoittaa havaitsemistaan haju-, melu- tai muista haitoista. Palautejärjestelmässä on mukana yhteensä kolme alueen toiminnanharjoittajaa. Ympäristöpaneeli ja sen vuosiyhteenvedot ovat saatavilla osoitteessa https://maps.ramboll.fi/metsa-tuomela/.

Nurmijärven kunta ja Kiertokapula tarkkailevat yhteistyössä Metsä-Tuomelan kaatopaikan kaatopaikkakaasupäästöjä. Tarkkailuun kuuluvat kaatopaikkakaasun keräys- ja käsittelyjärjestelmän käyttötarkkailu sekä vuosittaiset päästömittaukset kaatopaikalla. Kaatopaikkakaasu poltetaan soihtupolttimessa haitattomampaan muotoon.

Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit. Haitallisten vieraskasvien esiintymistä alueella tarkkaillaan osana käyttötarkkailua, ja torjuntatoimia suoritetaan tarpeen mukaan.

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen mittaustulokset

2020 (TK4)2021 (TK7)2022 (TK7)
Kenttävesien vuosien 2019-2020 tarkkailupiste TK4 sekä vuoden 2021 tarkkailupiste TK7  
Kiintoaine (mg/l)4,019,515,7
Sähkönjohtavuus (mS/m)5545,536,5
pH7,56,96,9
Biologinen hapenkulutus (BOD-7-ATU)1,1<11,2
Kokonaistyppi (mg/l)174,12,3
Ammoniumtyppi (mg/l)2,30,090,17
Kokonaisfosfori (mg/l)0,0320,0520,035
Sulfaatti (mg/l)9077,570
Kloridi (mg/l)181518