Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Järvenpäässä sijaitsevalla Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella on yhdyskunta- ja biojätteen siirtokuormausasema, minkä vuoksi alueella kulkee suuria materiaalivirtoja. Alue on pinta-alaltaan yksi pienimmistä Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueista. Alueen pinta-ala on alle 3 hehtaaria. Vuonna 2022 biojätteen siirtokuormausasema oli käytössä vain vuoden alkupuoliskon. Loppuvuonna kuntaurakoiden biojätettä kuljettavat autot ajoivat kuormat suoraan biojätteen käsittelylaitoksille. Ympäristötarkkailu Puolmatkassa suoritetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa.

Vedet ja niiden tarkkailu

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen tarkkailuvelvoitteet perustuvat ympäristölupapäätöksiin No YS 1650 (Dnro UUS-2007-Y-203-111, 13.12.2007) ja Nro 160/2020 (Dnro ESAVI/39115/2019, 24.4.2020).

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelta pääosa jätteiden vastaanotto- ja varastointikenttien hulevesistä sekä siirtokuormausaseman sisällä syntyvät vedet johdetaan viemäriin. Vedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimella ennen viemäriin johtamista. Likaantuneet vedet johdetaan viemäriverkkoon, josta Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon. Pieni osa kenttävesistä johdetaan ympärysojiin, josta ne päätyvät Mäyränojaan ja edelleen Tuusulanjärveen. 

Viemäröitävien vesien tarkkailun lisäksi Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen vaikutuksia tarkkaillaan kahdesta pohja- ja yhdestä pintavesien tarkkailupisteestä. Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa osallistumalla kaupungin suljetun kaatopaikan, maankatopaikan ja lumenkaatopaikan tarkkailuun. Osa näytepisteistä kuvaa useamman toiminnon vaikutusta. Vesientarkkailun suoritti vuonna 2022 Afry Finland Oy.

Sivun alaosassa olevassa taulukossa on esitetty puhdistamolle johdetun jäteveden laatutiedot. Kiintoainepitoisuus Kiertokapulan viemäröitävien vesien tarkkailupisteellä ylitti vuonna 2022 jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvon molemmilla tarkkailukerroilla. Syytä korkealle kiintoainepitoisuudelle selvitetään huoltamalla erotinkaivojärjestelmä kesällä 2023.

Muu ympäristötarkkailu

Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit. Haitallisten vieraskasvien esiintymistä alueella tarkkaillaan osana käyttötarkkailua, ja torjuntatoimia suoritetaan tarpeen mukaan. Vuonna 2022 tilattiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa vieraskasvien torjuntatyötä alueelle. Alueella poistettiin komealupiinin, jättipalsamin ja jättiputken kasvustoja.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen mittaustulokset

202020212022
Viemäriin johdettavat vedet (K11) m3 laskennallinen5 640  5 6405 640
Kiintoaine (mg/l)3 645*7109 500***
Sähkönjohtavuus (mS/m)7890,566,5
pH7,17,36,9
Biologinen hapenkulutus (BOD7)615**41165
Kokonaistyppi (mg/l)271711,1
Ammoniumtyppi (mg/l)4,95,25,9
Kokonaisfosfori (mg/l)6,71,50,9
Sulfaatti (mg/l)5249,541,5
Kloridi (mg/l)412619,5
* 29.4.2020 6 700 mg/l, 21.10.2020 590 mg/l
** 29.4.2020 1 100 mg/l, 21.10.2020 130 mg/l
*** 11.4.2022 17 000 mg/l, 11.10.2022 2 000 mg/l