Henkilöstön osaaminen kehittämisen keskiössä

Henkilöstövoimavarojen ja osaamisen sopusointu suhteessa strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin ohjasivat henkilöstöhallinnon toimintoja vuonna 2023. Osaamisen kehittämisen malli rakennettiin organisaatiolle, osaamiskartoituksia tehtiin ja osaamistarpeita määriteltiin koko organisaatiolle. Henkilöstö osallistui omaa osaamistaan vahvistaviin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Johdolle järjestettiin työpaja strategian mukaisten osaamisten tunnistamiseksi. Esihenkilötyötä johdettiin ja kehitettiin jo vakiintuneiksi käytännöiksi tulleissa kuukausittaisissa tapaamisissa, Eskareissa sekä esihenkilöpäivässä.

Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työkykyriskien ennaltaehkäisy olivat jatkuvana osana arkeamme. Riskien tunnistamista, työtapojen parantamista sekä tapaturmien ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvää työsuojelutoimintaa tehtiin sertifioidun ISO 45011 -työterveys ja työturvallisuusjärjestelmän mukaisesti. Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä varhaisen tuen mallin mukaiset toiminnot olivat keskeisiä henkilöstömme työkyvyn turvaamisessa. Vuoden alusta käynnistyi edellisen vuoden aikana kilpailutettu uusi työterveyshuoltopalvelu.

Alkuvuodesta tehdyn henkilöstötutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 81 %. Tutkimukseen vastanneista 89 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Kiertokapulaan työpaikkana. Onnistuneimmiksi asioiksi työpaikallamme henkilöstö nimesi työturvallisuuden, henkilöstön sitoutuneisuuden arvoihimme ja tavoitteisiimme, oman tehtävän merkityksellisyyden tunnistaminen yrityksen toiminnan kokonaisuudessa sekä oman työn tavoitteen selkeyden. Kehittämistarpeiksi tunnistettiin sisäinen tiedonkulku, tiedottaminen ja henkilöstön kuuleminen. Mietimme yhdessä henkilöstön kanssa keinoja näiden asioiden kehittämiseksi marras-joulukuussa järjestetyissä työpajoissa. Tärkeimmiksi kanaviksi tiedottamisessa, sisäisessä tiedonkulussa ja kuulemisessa koettiin tiimipalaverit, työtunnit ja intra.

Kuntapalvelut-organisaation uudistamisen myötä yhtiöön palkattiin asiakaspalvelupäällikkö ja logistiikkapäällikkö. Jäteastialogistiikkaa hoitamaan rekrytoitiin logistiikkainsinööri ja jätteidenkäsittelyalueilla tehtäviä koneurakoita johtamaan toiminta-alueemme pohjoisosaan palkattiin konetyönjohtaja. Tonttien siivous- ja purkutöihin palkattiin projekti-insinööri. Kausityöntekijöitä palkattiin monipuolisiin asiakaspalvelutehtäviin sekä huolto- ja kunnossapitotehtäviin sekä konetöihin.

Yhtiön 30 vuotista toimintaa juhlistettiin henkilöstöjuhlassa kesäkuussa ja joulutunnelmiin virittäydyttiin pikkujouluissa marraskuussa.

Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstöä koskevat tiedot

Henkilöstön määrä tilikauden aikana oli keskimäärin 99 työntekijää. Vuoden lopun tilanteessa henkilöstömäärä on 96, joista vakituisia on 87 ja määräaikaisia 9. Työsuhteista vakituisia on siis 90 % ja määräaikaisia 10 %. Tilikauden aikana on päättynyt 6 toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta. Tilapäisiä kausityöntekijöitä palkattiin 10 henkilöä. Vuoden vaihteessa vanhempainvapaalla oli kolme työntekijää ja opintovapaalla yksi.

Henkilöstön tunnuslukuja

 2023  2022  2021
Henkilöstön keskimääräinen lkm   Henkilöstö 31.12.99   9695   9192   90
  Naisten osuus hlöä / %   54 / 56 %   51 / 56 %  51 / 57 %
  Miesten osuus hlöä / %  42 / 44 %  40 / 44 %  39 / 43 %
  Vakituisia hlöä / %  87 / 90 %  79 / 87 %  78 / 87 %
  Keski-ikä v  44,5  44,2  42,4
  Työsuhteen keskim. pituus vuotta  8,8  8,6  7,9
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta %  5,5 %  6,5 %  6,1 %
  Työterveyshuolto € / hlö  675 €  964 €  1 079 €
  Koulutus € / hlö  465 €  558 €  557 €
  Työtapaturmia (väh. 1 pv poissa)  2  0  1
  Palkat ja palkkiot  4 470 310 €  4 160 137 €  4 041 782 €
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed.  204 158 €  195 364 €  182 642 €