Vastuullisuus

Vastuullinen toiminta on osa Kiertokapulan liiketoimintaa ja johtamista. Vastuullisuudessa huomioidaan toiminnastamme aiheutuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Vastuullisuuden painopisteiksi vuonna 2023 oli valittu ympäristövaikutusten vähentäminen, materiaalikierrätyksen lisääminen ja työnantajan toimet vastuullisena ja esimerkillisenä työnantajana.

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Yhtiön hiilijalanjälki lasketaan kokonaisuudessaan vuonna 2024, mutta hiilijalanjäljen pienentäminen on jo huomioituna monessa toiminnossa. Käytännössä kaikissa uusissa jäteastioiden tyhjennysurakoissa urakoitsijaa velvoitetaan käyttämään uusiutuvia polttoaineita pienimpiä urakoita lukuun ottamatta. Kuljetusten päästöseurantaan on kehitetty sovellus, josta toteutettiin kokeilujakso vuonna 2023 ja se päätettiin ottaa käyttöön sellaisten urakoitten osalta, joissa uusiutuvia polttoaineita edellytetään. Vuonna 2023 urakoissa käytettiin uusiutuvaa dieseliä 234 551 L. Uusiutuvan dieselin käyttö vähentää keskimäärin 90 % hiilidioksidipäästöjä koko elinkaarensa aikana verrattuna fossiiliseen dieseliin.

Yhtiön käyttämä sähkö on hiilidioksidivapaata tuuli-, vesi-, aurinkosähköä, geotermistä ja ydinvoimalla tuotettua sähköä. Kapulaan, Karanojalle ja Metsä-Tuomelaan on tehty energiatehokkuussuunnitelmat 2023. Jokaisessa toimipisteessä lähes kaikki aluevalot on päivitetty ledeihin 300W ledilamppuihin, kun vanhemmat ovat olleet 1000W kaasupurkauslamppuja.
Vaakakoppien yhteydessä olevien vaakasiltojen sulanapito on automatisoitu termostaatilla.
Kapulan lajitteluhallin purku ja toiminnan lopettaminen on laskenut energiankulutusta, koska uusi käsittelylinjasto toimi sähkömoottoreilla ja valaistus on toteutettu led-valaisimilla.
Toimitilojen lämpötilaa on pyritty pudottamaan kahdella asteella. Karanojan monitoimihallin peruslämpötila on pudotettu kymmeneen asteeseen ja sen ovien edustan sulanapitoa pidetään päällä vain tarpeen vaatiessa. Lisäksi   Karanojalla on otettu käyttöön mikroturbiinilaitos hyödyntämään kaatopaikkakaasua ja laitoksen sähköenergian tuotto on 130kWh (2 x 65 kWh turbiinia).

Vesiin päätyvien päästöjen pienentäminen on jo lakisääteisesti hyvin huomioitu toiminnassa. Asiaan on panostettu esim. seuraavasti:

  • vuonna 2023 Karanojan uuden alueen vesienhallinnasta tehtiin käsittelysuunnitelma, jolla vähennetään ympäristökuormitusta.
  • Puolmatkan hyötyjätekentän hulevesien käsittely vesi-/öljynerotinten kautta vähentää hulevesien ympäristökuormitusta.
  • Riihimäen pienjäteaseman vesien käsittelysuunnitelma tehtiin loppuvuonna 2023.

Sidosryhmät

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on tärkeää kestävän kehityksen edistämiseksi alueellisesti. Yhtiö on osallistunut esim. Hyvinkään, Järvenpään ja Nurmijärven kuntien ilmastotyöhön. Samoin yhtiö on mukana esim. Hämeen ilmastovahdin ja Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan ylikunnallisissa foorumeissa.  Lisäksi Kiertokapula osallistuu jäteyhtiöiden kattojärjestön, Suomen Kiertovoima ry: n eli KIVO:n vetämissä kestävän kehityksen hankkeisiin. KIVOn logistiikkaryhmä on kehittänyt mm. kuljetusten hiilijalanjäljen seurantasovellusta jo muutaman vuoden ajan ja vuoden 2023 loppupuolella aloitettiin lyhyt ESG-raportointihanke. Hankintojen kautta ympäristövaikutusten vähentäminen on myös tärkeä tapa vaikuttaa.

Materiaalikierrätyksen lisääminen

Pakkausjätteiden keräyksen siirtyminen yhtiön hallintaan 2023 antaa mahdollisuuden lisätä vapaaehtoista keräystä ja helpottaa velvoitettujen liittymisen valvontaa. Erilliskeräyksen lisääminen on kenties helpoin tapa lisätä materiaalikierrätystä kiinteistökohtaisesti, vaikkakin se vaatii aika paljon asennemuokkausta ja jätetaksan suunnittelua siten, että se kannustaa lajitteluun. Tämä on toteutunut taksassa subventoimalla sekajätteen tyhjennyshinnassa biojätteiden ja pakkausjätteiden tyhjennyksiä.

Monilokerokeräyksen kilpailutusta suunniteltiin jo 2023 loppuvuodelle, mutta se siirtyi eteenpäin edellä mainitun muutoksen aiheuttamien töiden vuoksi. Monilokerokeräys tulee pääosin olemaan vapaaehtoista keräystä. Monilokerokeräyksellä helpotetaan asiakkaan toimintaa lajiteltujen jätteiden toimittamisessa keräykseen.

Vastaanottoalueilla etsitään ja selvitetään jatkuvasti mahdollisuuksia ottaa vastaan uusia puhtaita jakeita ja toimittaa niitä hyödyntäjille. Jätetaksalla voidaan kannustaa myös vastaanottoon tulevien jätteiden ohjaamista puhtaina jakeina kierrätykseen.  Hämeenlinnan Karanojalla on pilotoitu posliinijätteen ja kuormalavojen erilliskeräystä. Astiapalvelun lisätessä alueelle tulevien poistettavien jäteastioiden määrää, niiden kierrätys materiaalina uudelleenkäyttöön on selvitetty ja tällä hetkellä poistetut astiat menevät materiaalina hyödynnettäviksi.

Vastaanottopaikkojen saavutettavuus paranee uusien pienjäteasemien myötä. Kun jäteaseimien saavutettavuus paranee, on todennäköistä, että myös puhtaiden jakeiden toimittaminen on helpompaa ja kierrätysaste paranee. Myös poistotekstiilin keräyspisteitä lisättiin kolmella vuoden 2023 aikana.

Yhtiön omassa toiminnassa syntyvien jätteiden jätehuoltoon on kiinnitetty huomiota. Jätemäärien seuranta ja jätehuollon kehittäminen aloitettiin toimistojen osalta 2023. Kapulaan saatiin erilliskeräys biojätteille ja kartonki- ja muovipakkauksille, kuin myös Kiertokapulan Innoparkin toimitilaan saatiin keräysastiat joulukuussa 2023. Kehitystyö ja seuranta jatkuu edelleen.

Yhtiö on työnantajana vastuullinen ja esimerkillinen

Henkilöstökysely tehdään vuosittain ja sen tuloksien perusteella tehdään vuosittain kehityssuunnitelma, jolla puututaan erilaisiin havaittuihin kehittämistarpeisiin. Henkilöstön kuuleminen, sisäinen tiedonkulku ja tiedottaminen yrityksessämme saivat kriittisimmät arviot henkilöstötutkimuksessamme keväällä 2023. Henkilöstökyselyn tulokset on käyty läpi yksiköittäin. Henkilöstöä kuultiin kehittämissuunnitelmaa varten marras-joulukuussa 2023 järjestetyissä työpajoissa, joissa pääsi keskustelemaan ja ideoimaan kehittämistä kanavittain. Kaikista tärkeimmiksi kanaviksi tiedottamisessa ja kuulemisessa koettiin tiimipalaverit, työtunnit ja intra. Näiden kanavien käyttöä vahvistetaan jatkossakin. Kehittämisideoita on käyty läpi kanavittain ja kanavien vastuuhenkilöt pääsevät jatkojalostamaan ja kehittämään kanavia nämä ideat huomioiden. Vuoden 2024 alkuvuoden ja kevään aikana tehdään suunnitelman mukaisia kehitystoimia.

Toimenpiteinä 2023 on mm. ollut työtuntien pitämisen seuranta ja esihenkilöiden vuorovaikutuksen kehittäminen henkilöstön kanssa. Asiaa on ollut esillä monissa ns. esihenkilöaamuissa. Esihenkilöpäivä pidettiin 17.11. 2023 ja sen sisältö koostui motivaation johtamisesta sekä etä- ja hybridityön johtamiseen liittyvistä asioista tavoitteena vahvistaa esihenkilöiden tietoisuutta ja toimintatapoja esihenkilöiden ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja tätä kautta vahvistamaan henkilöstön hyvinvointia.

Tavoitteena oli ja on edelleen parantaa henkilöstön mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. Esihenkilöaamuissa on käsitelty erilaisia aiheeseen liittyviä teemoja; valmentavaa esihenkilötyötä, henkisiä pelisäätöjä, henkilöstölle merkityksellisimpien asioiden vaikutusta esihenkilötyöhön jne.

Huhtikuussa 2023 Kiertokapulan työturvallisuus luokiteltiin maailman kärkeen, kun Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi määritteli Kiertokapulan työturvallisuuden vuodelta 2022 tasolle 1 eli maailman kärkeen.

Yhteiskunnallista vastuuta

Yhtiöllä on käytössään Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Sen merkitystä ja merkin käyttöoikeuden edellytyksiä on tuotu esille yhtiön viestinnässä. Yhtiö toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana, kestävä kehitys on yksi strategian painopisteistä ja vastuullinen toiminta kaikilla kolmella osa-alueella on huomioitu yhtiön toiminnassa.

Yhtiön saamasta voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Yhtiö ei jaa osinkoa, vaan mahdolliset voittovarat käytetään yhtiön toiminnan kehittämiseen. Yhtiöllä on laaja investointiohjelma. Käsittelyalueille on rakennettu ja kunnostettu kenttiä ja tasausaltaita. Yhtiön sijoituksista 60% on vastuullisissa ESG-rahastoissa.

Vuosi 2024 vie asiaa eteenpäin

Yhtiön vastuullisuusohjelmaa kehitetään edelleen. Alkuvuonna toteutetaan yhtiön vaikutusten olennaisuuden arviointi ja olennaisuuskysely sidosryhmille. Hiilijalanjäljen laskennan perusteella saadaan selville myös niitä asioita, joihin yhtiöllä on mahdollisuus vaikuttaa ja joilla on mahdollista vaikuttaa.