Jätevesien tarkkailu

Kaatopaikkavedellä tarkoitetaan kaatopaikalle sijoitetun jätteen läpi suotautuvaa tai muuta kaatopaikalla muodostuvaa likaantunutta nestettä. Kiertokapulassa jätevedet jaotellaan jätetäyttöjen sisäisiin vesiin, jätetäytöistä ulos purkautuviin suuntautuviin vesiin, viemäriin pumpattavaan jäteveteen, kompostointitoiminnan jätevesiin sekä öljynerottimista pois johdettaviin jätevesiin.

Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueen viemäröitävät vedet

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella jatkettiin vesitarkkailua vuonna 2015 voimaan astuneen jälkitarkkailuohjelman mukaisesti. Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2019 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli noin 81 584 m3 (noin 224 m3/vrk).

Karanojalla syntyvät jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2019 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 57 235 m3 (keskimäärin 157 m3/vrk).

Kapulan ja Karanojan vesitarkkailun vesinäytteenotosta, laboratorioanalysoinneista sekä vesitarkkailun vuosikoosteen laatimisesta vastasi Eurofins Ahma Oy.

Taulukossa A on viemäriin johdetun jäteveden epäpuhtauksien minimi-, maksimi- ja keskiarvot vuonna 2019 verrattuina liittymissopimuksissa sallittuihin pitoisuuksiin. Jätteidenkäsittelyalueilta viemäröitäville jätevesille tyypillisten parametrien (pH, sähkönjohtavuus, orgaaninen aines ja ravinteet) vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 2009–2019 on esitetty taulukoissa B–D.

Muiden jätteidenkäsittelyalueiden viemäröitävät vedet

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelta likaantuneet kenttävedet ja siirtokuormausaseman sisätilojen vedet johdetaan Järvenpään Veden viemäriverkkoon ja siitä edelleen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Viikin jätevedenpuhdistamolle. Viemäröitävien vesien tarkkailun lisäksi Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen vaikutuksia tarkkaillaan kahdesta pohja- ja yhdestä pintavesien tarkkailupisteestä. Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Vesientarkkailun suoritti vuonna 2019 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Vesien laatu (keskiarvona) on esitetty taulukoissa G-I.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelta likaantuneet kenttävedet johdetaan Valkeakosken vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Kenttäveden laatu vuonna 2019 on esitetty taulukossa J. Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa. Vesientarkkailun suoritti vuonna 2019 KVVY Tutkimus Oy.

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueen likaantuneet vedet käsitellään Nurmijärven kunnan Metsä-Tuomelan laitospuhdistamolla, jonka jälkeen vedet johdetaan purkuojaan. Purkuoja laskee Kyläjokeen, joka muuttuu Luhtajoeksi ja laskee Luhtaanmäenjokeen ja edelleen Vantaanjokeen. Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa, ja tarkkailua teki vuonna 2019 Eurofins Ahma Oy. Tarkkailussa on mukana useita pinta-, pohja-, kaatopaikka- ja kenttävesien tarkkailupisteitä sekä lähialueen talousvesikaivoja. Kiertokapulan kenttävesien laatu vuonna 2019 on esitetty taulukossa K.

Metsä-Tuomelan alueen vesistövaikutuksia tarkkaillaan lisäksi osana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) suorittamaa Vantaanjoen yhteistarkkailua.