Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue, Järvenpää

Vesientarkkailua viemäröitävistä-, pohja- ja pintavesistä

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelta pääosa jätteiden vastaanotto- ja varastointikenttien hulevesistä sekä siirtokuormausaseman sisällä syntyvät vedet johdetaan viemäriin. Vedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimella ennen viemäriin johtamista. Likaantuneet vedet johdetaan viemäriverkkoon, josta Järvenpään Vesi johtaa jätevedet puhdistettavaksi yhteistoiminnassa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa Helsingin Viikinmäen keskuspuhdistamoon. Pieni osa kenttävesistä johdetaan ympärysojiin, josta ne päätyvät Mäyränojaan ja edelleen Tuusulanjärveen. 

Viemäröitävien vesien tarkkailun lisäksi Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueen vaikutuksia tarkkaillaan kahdesta pohja- ja yhdestä pintavesien tarkkailupisteestä. Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa osallistumalla kaupungin suljetun kaatopaikan, maankatopaikan ja lumenkaatopaikan tarkkailuun. Osa näytepisteistä kuvaa useamman toiminnon vaikutusta. Vesientarkkailun suoritti vuonna 2020 Vahanen Environment Oy.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue20192020
Viemäriin johdettavat vedet (K11) m3 laskennallinen5 6405 640
Kiintoaine (mg/l)9263 645*
sähkönjohtavuus (mS/m)6278
pH7,17,1
Biologinen hapenkulutus (BOD7) (mg/l)158615**
Kokonaistyppi (mg/l)3427
Ammoniumtyppi (mg/l)3,44,9
Kokonaisfosfori (mg/l)2,96,7
Sulfaatti (mg/l)5952
Kloridi (mg/l)2241
*29.4. 6 700 mg/l, 21.10. 590 mg/l
** 29.4. 1 100 mg/l, 21.10. 130 mg/l

Kiertokapulan viemäröitävien vesien tarkkailupisteen vesi oli vuonna 2020 kiintoainepitoista ja veden kokonaistypen ja ammoniumtypen sekä kemiallisen hapenkulutuksen pitoisuudet olivat koholla. Kiintoainepitoisuus ylitti jätevedenpuhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvon. Kevätnäyte oli erityisen kiintoainepitoinen ja myös biologisen hapenkulutuksen arvo oli korkea. Kevätnäytteenotto sijoittui aikaan, jolloin öljynerotin odotti kunnostustöitä. Myös kiintoaineenerotin tarkastettiin ja tyhjennettiin vuoden 2020 näytteenottokierrosten jälkeen. Jätteidenkäsittelyn vaikutus voi näkyä kohonneina kloridin ja sähkönjohtavuuden pitoisuuksina pintavesipisteessä. Pohjaveden tarkkailupisteissä sähkönjohtavuuden, kloridin ja typen kohonneet pitoisuudet viittaavat niin ikään kuormitukseen. Kokonaisuutena Puolmatkan pohja- ja pintavesissä ei ollut merkittäviä poikkeamia tai raja-arvojen ylityksiä.