Henkilöstö voimavarana

Henkilöstövoimavarojen ja osaamisen sopusointu suhteessa strategiaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin ohjasivat henkilöstöhallinnon toimintoja vuonna 2022. Osaamisen kehittäminen yhtenä strategisena kärkihankkeena eteni kärkihankkeidemme osaamisten määrittelystä mm. erilaisiin asiakaskokemuksen kehittämisen toimenpiteisiin ja henkilöstön aloitejärjestelmän perustamiseen. Henkilöstö osallistui omaa osaamistaan vahvistaviin sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Esihenkilötyötä tuettiin ja kehitettiin jo vakiintuneiksi käytännöiksi tulleissa kuukausittaisissa tapaamisissa, Eskareissa sekä esihenkilöpäivässä.

Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työkykyriskien minimointi ovat jatkuvana osana arkeamme. Kuluneena vuonna saavutimme sairauspoissaoloihin johtaneissa työtapaturmissa nollatason. Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä varhaisen tuen mallin mukaiset toiminnot ovat keskeinen osa henkilöstömme työkyvyn turvaamisessa. Loppuvuodesta käynnistimme työterveyshuoltojen kilpailutuksen.

Henkilöstökokemusta kartoitettiin helmikuussa tehdyllä henkilöstötutkimuksella. Tutkimuksen vastausprosentti oli 78 %. Vastanneista 91 % oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Kiertokapulaan työpaikkana. Kokonaisarvosana työnantajalle oli 5,4/7. Työtehtävien mielekkyyttä, yhteistyötä työkavereiden kanssa, hyvää ja oikeudenmukaista lähiesihenkilöä, työn ja vapaa-ajan hyvää tasapainoa ja varmuutta työn jatkumisesta pidettiin tärkeimpinä työhyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpitämisessä. Tuloksia käsiteltiin henkilöstöryhmille järjestetyissä työpajoissa, joissa määriteltiin konkreettisia keinoja toimintojen edelleen kehittämiseksi. Keskeisimpiä kehittämistarpeita ovat henkilöstön kuulluksi tulemisen kokemuksen vahvistaminen, sisäisen tiedonkulun edelleen parantaminen sekä toiminnan sekä erilaisten tietojärjestelmien yhteensopivuuden ja osaamisen kehittäminen töiden sujuvoittamiseksi.

Kausityöntekijöitä palkattiin monipuolisiin asiakaspalvelutehtäviin sekä huolto- ja kunnossapitotehtäviin sekä konetöihin. Muita rekrytointeja tehtiin maapalvelu-toimintaan sekä jäteasemanhoitajan, vaakaoperaattorin, taloushallinnon ja asiakaspalvelutehtäviin.

Koronatilanteen vähitellen hellittäessä vuoden kuluessa voitiin jo kokoontua kasvokkain yhteispalavereihin kuin pikkujouluunkin.

Henkilöstön tunnuslukuja 2020 – 2022

 202220212020
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä / Henkilöstö 31.12.95/9192 / 9089 / 89
Naisten osuus lukumäärä/prosentti51/5651 / 5746 / 52
Miesten osuus, lukumäärä/prosentti40/4439 / 4343 / 48
Vakituisia, %79/8778 / 8777 / 87
Keski-ikä (vuosia)44,242,441,6
Työsuhteen keskimääräinen pituus vuosina8,67,98,1
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta, %6,56,15,5
Työterveyshuolto, € / hlö9641 2521 198
Koulutus, € / hlö558557626
Työtapaturmia (vähintään 1 päivä poissa)013
Palkat ja palkkiot, €4 160 1374 041 782 3 663 270
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed., €195 364182 642145 939