Henkilöstö voimavarana

Vuoden 2021 keskeisimpiä henkilöstöhallinnon tavoitteita olivat osaamisen johtamisen vahvistaminen, esimiestyön kehittäminen ja henkilöstön työkyvystä huolehtiminen.

Johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä nähdään olevan tärkeä osa henkilöstön tehtävissään suoriutumisessa ja sitä kautta yhtiön toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Kiertokapulassa on käytössä valmentavan esimiestyön malli, johon esimiehiä on perehdytetty laajamittaisen hankkeen voimin. Hanke saatiin päätökseen kesäkuussa 2021. Valmentavaan esimiestyöhön kuuluvat mm. henkilöstön henkilökohtaisten tavoitteiden määrittely, avoin luottamuksellinen keskustelukulttuuri sekä henkilöstön osaamisesta huolehtiminen. Esimiestyötä tuettiin ja kehitettiin jo vakiintuneiksi käytännöiksi tulleissa kuukausittaisissa tapaamisissa, Eskareissa. Niiden tarkoituksena on toimia esimiesten voimavaraverkostona, pitää yllä ja kehittää esimiestyöhön liittyviä asioita yhdessä.

Johtoryhmän työskentelyä kehitettiin edelleen. Johtoryhmälle on luotu yhteinen johtamisen malli, työjärjestys, joka määrittelee mm. johtoryhmän roolin, tehtävät, kokouskäytännöt ja kokouksien sisällöt. Johtoryhmä kokoontui kahden viikon välein. Johtoryhmän kokouksista julkaistiin tiivistelmät koko henkilöstölle kokousten jälkeen.

Toimitusjohtaja piti katsaukset koko henkilöstölle kesäkuussa sekä joulukuussa. Koronatilanteesta johtuen katsaukset pidettiin Teamsin välityksellä ja niiden yhteydessä järjestettiin henkilöstölle myös virkistystilaisuus ja pikkujoulut. Strategian edistymisestä pidettiin koko henkilöstölle tiedotustilaisuuksia Teamsillä kärkihankkeittain säännöllisesti.

Yhteistyö yhteistoimintaryhmän sekä työsuojelutoimikunnan kanssa oli rakentavaa ja sujui kaikin puolin hyvässä hengessä. Säännölliset yhteistyötapaamiset, työterveysneuvottelut sekä varhaisen tuen mallin mukaiset toiminnot olivat kuluneenakin vuonna osa työarkeamme. Tiivis yhteistyö työterveyshuoltojen kanssa on meille tärkeää henkilöstömme työkyvyn turvaamiseksi.

Kausityöntekijöitä palkattiin monipuolisiin asiakaspalvelutehtäviin, huolto- ja kunnossapitotehtäviin sekä konetöihin.

Koronasta johtunut poikkeustilanne aiheutti edelleen sekä toiminnallisesti että viestinnällisesti monenlaisia toimenpiteitä niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin terveyden turvaamiseksi. Tilannetta johtamaan perustetun varautumisryhmän toimesta kokoonnuttiin säännöllisesti arvioimaan ja linjaamaan koronatilanteen aiheuttamia toimenpiteitä ja vaikutuksia henkilöstöömme, asiakkaisiimme ja toimintaamme.

Koronatilanteen jatkuessa edelleen etätyötä tehtiin laajamittaisesti niissä tehtävissä, joissa se oli mahdollista. Etätyön johtamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota yhteisöllisyyden säilyttämiseen, tiedonkulkuun sekä työssäjaksamiseen ja ergonomiaan. Yhteisöllisyyttä pidettiin yllä esimerkiksi yhteisillä virtuaalisilla aamukahveilla sekä lounastauoilla. Esimiehille annettiin työkaluja etätyön johtamiseen.

 202120202019
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä / Henkilöstö 31.12.92 / 9089 / 8986 / 83
Naisten osuus, %51 / 5746 / 5246 / 55
Miesten osuus, %39 / 4343 / 4837 / 45
Vakituisia, %78 / 8777 / 8772 / 87
Keski-ikä (vuosia)42,441,641,5
Työsuhteen keskimääräinen pituus vuosina7,98,17,0
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta, %6,15,56,6
Työterveyshuolto, € / hlö1 2521 1981 090
Koulutus, € / hlö5576261 202
Työtapaturmia (vähintään 1 päivä poissa)161
Palkat ja palkkiot, €4 041 782 3 663 2703 513 431
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed., €182 642145 939190 347