Karanojan jätteidenkäsittelyalue, Hämeenlinna

Jätteidenkäsittelyalueen vedet ja niiden tarkkailu

Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueen toiminnoissa syntyvät suoto-, prosessi- ja hulevedet kootaan kokoojaviemärien avulla tasausaltaaseen, josta ne pumpataan Hämeenlinnan Seudun Veden (HS-Vesi) viemärin kautta Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamolle.  Tasausaltaan vedet muodostuvat jätetäyttöjen suotovesistä, siirtokuormausalueen hulevesistä sekä romuautoalueen, hyötyjätekentän ja Tehokierto Oy:n vesistä.

Karanojan jätteenkäsittelyalue sijaitsee Kokemäenjoen päävesistöalueen Vanajan reitin valuma-alueella. Pintavedet virtaavat Karanojan kautta runsaan kilometrin etäisyydellä sijaitsevaan Lähdelampeen ja edelleen Viralanjärven sekä Kernaalanjärven kautta Miemalanselkään ja eteenpäin Vanajan reitille. Karanojan valuma-alueen pinta-ala on noin 4 km2. Jätteidenkäsittelyalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden virtaus suuntautuu jätteidenkäsittelyalueelta lounaaseen kohti Karanojan maastopainannetta. Painannealueelta pohjavesi kulkeutuu Karanojan suuntaisesti luoteesta kaakkoon ja purkautuu Karanojaan. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Viralan pohjavesialue (2-lk) jätteidenkäsittelyalueen kaakkois-eteläpuolella noin 1,7 kilometrin päässä.

Kiertokapula Oy:n Karanojan 15.12.2017 päivätty ympäristölupapäätös Nro 246/2017/1 (Dnro ESAVI/10840/2014) ja 18.12.2020 päivätty ympäristölupapäätös Nro 473/2020 (Dnro ESAVI/11420/2019) edellyttävät alueella tehtävää pinta-, pohja- ja suotovesien määrän ja laadun seurantaa. Näytteenotoista, analysoinneista ja tulosraportoinneista vastasi Metropolilab Oy. Taulukossa on esitetty puhdistamolle johdetun jäteveden laatutiedot.

Kaasun keräys ja tarkkailu

Karanojan suljetussa jätetäytössä on käytössä 12 pystykaivoa ja 7 vaakakaivoa ja lisäksi vuonna 2014 pintarakenteisiin rakennettu vaakakeräyslinja. Kerätty kaasu hyödynnetään pääosin kaasumoottorilla sähkön ja lämmöntuotannossa. Penkalla kaksi on käytössä 8 pystykaivoa. Penkan kaksi kaasu johdetaan poltettavaksi soihdussa, kaasun laatu ei mahdollista hyötykäyttöä. Jätetäyttöalueella kolme ei ole vielä kaasunkeräystä.

Kaatopaikkakaasun pumppaus- sekä venttiiliasemilla tehtävien kaasumittausten lisäksi mitataan säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa kannettavilla kaasumittareilla (Cairpol) hajupäästöjä (rikkivety + merkaptaanit) jätteidenkäsittelyalueella. Kaikilla jätetäyttöalueilla (penkat 1, 2 ja 3) tehdään vuosittain kaatopaikkakaasun päästömittaus (esim. FID-emissiomittaus) ja soihdulla poltettavan kaasun päästömittaus.

Taulukossa on esitetty talteen saadun ja hyödynnetyn kaatopaikkakaasun määrä ja laatutiedot.

Muu ympäristötarkkailu

Siirtokuormausaseman poistoilman hiukkasten kokonaispitoisuudet mitataan kerran vuodessa. Loppusijoitusalueiden painumista seurataan säännöllisin mittauksin. Lisäksi Karanojan jätteidenkäsittelyalueella tarkkaillaan vieraskasvilajien esiintymistä ja toteutetaan torjuntatoimenpiteitä tarpeen mukaan. Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit.

Ympäristötarkkailun tulokset

Vesinäytteitä otettiin neljästi vuoden aikana jätevedenpumppaamolta, pintavesipisteistä (7 tarkkailupistettä), penkasta suotautuvasta vedestä (2 tarkkailupistettä) ja nojaavan kaatopaikan alusrakenteen salaojavedestä. Tehokierto Oy:n vedestä otettiin vuoden aikana kolme näytettä. Kahdesti vuodessa tarkkailtiin pohjavesipisteitä (5 tarkkailupistettä), jätetäytön sisäistä vettä sekä jätetäytön 1 suotovesiä sekä pintavesiä. Öljyn erottimista pois johdettavasta vedestä (2 tarkkailupistettä) otettiin vuoden aikana yksi näyte. Lisäksi kaatopaikkavesialtaan alapuolisesta salaojavedestä otetaan näyte (tarkkailu kolmen vuoden välein).

Karanojan jätteidenkäsittelyalue201920202021
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3)0,42,22,3
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%)544943
Jätevesi puhdistamolle (m3)57 23576 59679 692
Kiintoaine (mg/l)403525
sähkönjohtavuus (mS/m)383520610
pH7,57,67,6
Biologinen hapenkulutus (BOD7) (mg/l)134041
Kokonaistyppi (mg/l)127200230
Ammoniumtyppi (mg/l)120118126
Kokonaisfosfori (mg/l)0,61,30,6
Sulfaatti (mg/l)220343548
Kloridi (mg/l)323470698

Viemäriin johdetun veden kuormitus vastasi tarkkailuvuonna orgaanisen aineen osalta noin 102 henkilön vuosikuormaa. Typen osalta kuormitus vastasi 4 130 henkilön käsittelemättömiä jätevesiä ja fosforin osalta 150 henkilön vuosikuormaa.