Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue, Nurmijärvi

Jätteidenkäsittelyalueen vedet ja niiden tarkkailu

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalueella syntyy likaantuneita vesiä jätteiden käsittely- ja varastointikentillä sekä kaatopaikan suotovesistä. Jätteidenkäsittelyalueen likaantuneet vedet käsitellään Nurmijärven kunnan Metsä-Tuomelan laitospuhdistamolla, jonka jälkeen vedet johdetaan purkuojaan. Purkuoja laskee Kyläjokeen, joka muuttuu Luhtajoeksi ja laskee Luhtaanmäenjokeen ja edelleen Vantaanjokeen. Puhtaita hulevesiä syntyy liikennealueilla, kattovesistä ja puu-, risu- ja puutarhajätteiden varastointikentillä sekä maa-ainesten varastokentiltä, ja nämä vedet johdetaan jätteidenkäsittelyalueen ympärysojiin. Osa vesistä käsitellään kiintoaineen- ja öljynerottimilla ennen puhdistamolle tai ojaan johtamista.

Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa, ja tarkkailua teki vuonna 2021 MetropoliLab Oy. Tarkkailussa on mukana useita pinta-, pohja-, kaatopaikka- ja kenttävesien tarkkailupisteitä sekä lähialueen talousvesikaivoja. Lisäksi tarkkaillaan laitospuhdistamon tulevaa ja lähtevää vettä. Yhteensä tarkkailupisteitä on säännöllisessä tarkkailussa yli 30 kappaletta.

Vuosina 2019-2022 on tehty laajaa vesientarkkailua ja tarkkailun piirissä on ollut uusia kenttä- ja pintavesien tarkkailupisteitä. Kiertokapulan kenttävesien tarkkailupiste ja vesienjohtamisjärjestelyt muuttuivat vuonna 2021. Vesi kuvaa muutosten jälkeen paremmin juuri käsittelykentän vesiä, ja vedet ohjataan puhdistamolle, kun pisteeltä TK4 ne ohjattiin maastoon. Kiertokapulan kenttävesien tarkkailupisteellä vesi oli vuonna 2021 kokonaisuudessaan jätteenkäsittelyalueen vedeksi hyvälaatuista, mutta typpi- ja sulfaattipitoisuudet olivat koholla. Nikkelin ja lyijyn osalta ympäristönlaatunormi ylittyi. Öljyhiilivetyjä havaittiin hieman ja PAH-yhdisteitä vaihtelevasti.

Metsä-Tuomelan alueen vesistövaikutuksia tarkkaillaan lisäksi osana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) suorittamaa Vantaanjoen yhteistarkkailua. Vantaanjoen yhteistarkkailusta saa tietoa vesiensuojeluyhdistyksen verkkosivuilta www.vhvsy.fi. Vantaanjoen yhteistarkkailussa on mukana toimijoita koko Vantaanjoen vesistöalueen matkalta.

Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue2019 (TK4)2020 (TK4)2021 (TK7)
Kenttävesien vuosien 2019-2020 tarkkailupiste TK4 sekä vuoden 2021 tarkkailupiste TK7   
Kiintoaine (mg/l)1504,019,5
Sähkönjohtavuus (mS/m)575545,5
pH7,47,56,9
Biologinen hapenkulutus (BOD-7-ATU)2,71,1<1
Kokonaistyppi (mg/l)11174,1
Ammoniumtyppi (mg/l)0,12,30,09
Kokonaisfosfori (mg/l)<0,10,0320,052
Sulfaatti (mg/l)669077,5
Kloridi (mg/l)121815

Muu ympäristötarkkailu

Kiertokapula osallistuu Metsä-Tuomelan ympäristöpaneeliin, joka on Metsä-Tuomelan toimijoiden yhteinen ympäristöhaittojen palautejärjestelmä lähialueen asukkaille tai muille alueella asioiville. Ympäristöpaneelin kautta voi ilmoittaa havaitsemistaan haju-, melu- tai muista haitoista. Palautejärjestelmässä on mukana yhteensä kolme alueen toiminnanharjoittajaa. Ympäristöpaneeli ja sen vuosiyhteenvedot ovat saatavilla osoitteessa https://maps.ramboll.fi/metsa-tuomela/.

Nurmijärven kunta ja Kiertokapula tarkkailevat Metsä-Tuomelan kaatopaikan kaatopaikkakaasupäästöjä yhteistyössä. Tarkkailuun kuuluu kaatopaikkakaasun keräys- ja käsittelyjärjestelmän käyttötarkkailu sekä vuosittaiset päästömittaukset kaatopaikalla. Kaatopaikkakaasu poltetaan soihtupolttimessa haitattomampaan muotoon.

Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit. Jätteidenkäsittelyalueella tarkkaillaan vieraskasvilajien esiintymistä ja toteutetaan torjuntatoimenpiteitä tarpeen mukaan.