Palvelut kuntalaisille

Vuoden 2021 aikana kuntalaisten kierrätysmahdollisuudet kotipihoissa lisääntyivät, kun käynnistimme muovipakkausten keräyksen. Lisäksi neuvottelimme sekä Nurmijärven että Janakkalan kunnan kanssa jätehuollon järjestämisvastuun siirtämisestä Kiertokapulalle. Molempien kuntien päätettyä siirtää jätehuollon vastuun meille, hoidamme kaikkien 13 omistajakuntamme jätehuollon. Janakkalan osalta kilpailutetut kuljetusurakat siirtyivät vuoden 2022 alusta Kiertokapulan hallinnoitaviksi. Nurmijärven osalta seka- ja biojätteiden kuljetusurakoiden kilpailutus tehdään vuoden 2022 alkupuolella ja varsinaiset keräykset alkavat vuonna 2023.

Uusi jätelaki ja jäteasetus tulivat voimaan vuonna 2021. Olemme alkaneet valmistautua hyvissä ajoin lain ja asetuksen tuomiin muutoksiin. Suurin muutos on pakkausjätteiden keräysvastuun siirtyminen kunnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailutamme pakkausjätteiden keräyksen kevään 2022 aikana. Keräysvastuu siirtyy meille vuoden 2023 lopulla. Pakkausjätteiden keräysvelvoite laajenee lasipakkausjätteiden ja metallijätteen osalta koskemaan myös 5–9 -huoneiston kiinteistöjä.

Laki antaa myös uusia velvoitteita kilpailutuksien hoitamiseen ja edellyttää markkinavuoropuhelua mahdollisten tarjoajien kanssa. Olemme järjestäneet näitä aiemminkin, mutta jo vuoden 2021 lopussa näihin panostettiin enemmän.

Kuten todettua, suurin muutos vuonna 2021 kunnallisen jätehuollon osalta oli muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyksen alkaminen toimialueemme kunnissa (pl. Janakkala ja Nurmijärvi). Keräys alkoi kahdessa eri vaiheessa, 1.maaliskuuta ja 1.toukuuta. Keräyskohteina ovat kaikki kiinteistöt, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Asiakasmäärän ja tyhjennystapahtumien lisääntyessä asiakaspalveluresursseja lisättiin ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Asiakaspalvelun aukioloaikaa laajennettiin entisestä klo 8–15 aukioloajasta klo 8–18.
Myös tekstiviestit otettiin käyttöön uutena palveluna ja vuoden aikana lähetettiin yli 5 000 viestiä. Samoin lisättiin huomattavasti uutiskirje- ja someviestintää.

Tyhjennysmäärät ja yhteydenotot huimassa kasvussa

Vuonna 2021 rekisterissämme oli yli 88 300 asiakasta. Suomen kolmanneksi suurimpana kunnallisena jätehuoltoyhtiönä vastaamme yhteensä 392 894 asukkaan jätehuollosta. Saimme puhelimitse pelkästään asiakaspalveluumme yhteydenottoja noin 31 855 kappaletta, vastausprosentin ollessa n. 93 %. Puheluiden määrän kasvoi vuoteen 2020 verrattuna noin 16,8 %:lla. Yhteydenottoja tulee myös sähköpostitse, verkkosivujen ja Asiakasnetin kautta. Sähköpostitse asiakaspalveluun tuli 29 661 yhteydenottoa.

Lisäksi kuljettajien kautta tulevien yhteydenottojen määrä liki kaksinkertaistui vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2021 saimme kuljettajilta yli 40 000 yhteydenottoa. Yhteydenotot koskivat jätetiloissa tai jäteastioissa olevia poikkeamia, teiden kuntoa, ylimääräistä jätettä tms. Suuri osa näistä yhteydenotoista johti asiakkaalle tehtävään ilmoitukseen.

Koronan vaikutus vuoden 2021 jätehuoltoon oli suhteellisen pieni, mutta häiriöt sairastumisten johdosta alkoivat selvimmin näkyä vuodenvaihteen lähestyessä. Pahimmat häiriöt ja viivästymiset olivat marraskuulta 2021 alkaen maaliskuulle 2022, tammi- ja helmikuun ollessa todella haastavia. Sijaisten saanti kuljettajille oli todella haastavaa ja lisäksi koronasta riippumattomat keliolosuhteet aiheuttivat vuodenvaihteen tienoilla ja alkuvuonna 2022 paljon häiriöitä tyhjennyksiin.

Vuonna 2021 jäteastioiden tyhjennystapahtumia oli 2 478 924. Alla olevasta kaaviosta näkee tyhjennyskertojen kehityksen vuosien 2017 – 2021 aikana.