Lumikorven jätteidenkäsittelyalue, Valkeakoski

Jätteidenkäsittelyalueen vedet ja niiden tarkkailu

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelta likaantuneet kenttävedet johdetaan Valkeakosken vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon. Osa viemäriin johdettavista vesistä esikäsitellään öljynerottimella, ja vedet johdetaan viemäriin tasausaltaan kautta. Osa risujen ja puutarhajätteiden varastokentän hulevesistä johdetaan maastoon.

Vesientarkkailu suoritetaan yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa. Vesientarkkailun suoritti vuonna 2021 KVVY Tutkimus Oy. Kiertokapulan osalta tarkkailussa ovat mukana tasausaltaaseen johdettavat vedet. Viime vuosina tarkkailupiste on ollut usein näytteenottojen aikaan kuiva, mutta vuonna 2021 saatiin otettua molemmat tarkkailuohjelman mukaiset näytteet. Ravinnepitoisuudet ja orgaanisen aineksen määrä ovat jonkin verran pienentyneet näytevesissä vuosina 2019-2021. Sähkönjohtavuus oli 2020 noin kaksinkertainen luonnonvesiin verrattuna, kun vuoden 2019 näytteessä se oli ollut nelinkertainen. Vuonna 2021 sähkönjohtavuuden keskiarvo jäi noin vuosien 2019 ja 2020 arvojen puoliväliin. Sähkönjohtavuutta ja virtaamaa mitataan Lumikorvessa myös jatkuvatoimisilla mittareilla. Sähkönjohtavuus tasausaltaaseen johdettavassa vedessä vaihtelee paljon, ja alhaisen virtaamaan aikaan vesi on usein väkevämpää ja sähkönjohtavuus korkeampi.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalue201920202021
Viemäriin johdettavat vedet (VAKP_HULE) m32 8783 162  3 305
Sähkönjohtavuus (mS/m)40,321,128,3
pH7,67,37,3
Kemiallinen hapenkulutus (COD Cr) (mg/l)5007170,5
Kokonaistyppi (mg/l)166,13,5
Ammoniumtyppi (mg/l)0,764,91,08
Kokonaisfosfori (mg/l)1,30,670,2
Sulfaatti (mg/l)623147,5
Kloridi (mg/l)132,48,3

Muu ympäristötarkkailu

Haittaeläimien torjuntaan on jatkuva sopimus, joka sisältää säännölliset torjunta- ja tarkkailukäynnit. Jätteidenkäsittelyalueella tarkkaillaan vieraskasvilajien esiintymistä ja toteutetaan torjuntatoimenpiteitä tarpeen mukaan.